Startsida


Tröskvägens Samfällighetsförening

De 98 fastigheterna på Tröskvägen "udda" (i Viksjö, Järfälla kommun) utgör en samfällighet med följande gemensamma anläggningar:

Vägar och parkeringsplatser
Garage inklusive dörrar och lås
Gemensamma grönområden och lekplatser
Allmän gatubelysning samt belysning och annan el i garagen
Ledningar för vatten och avlopp samt dagvattenbrunnar
Gemensamt förråd
Ett fibernät för bredband, ip-telefoni och TV


Den gemensamma egendomen förvaltas av Tröskvägens Samfällighetsförening. Samfällighetens kostnader finansieras genom medlemsavgifter. De största kostnadsposterna är vinterväghållning, elektricitet, bredband och TV. Uppgift om aktuella avgifter finns under "Ekonomi", se menyn i vänsterkanten.

Alla fastigheter är enligt lag medlemmar i föreningen. Högsta beslutande organ är "Stämman". På stämman har varje fastighet en röst.